Sluiten Routebeschrijving Bel ons

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Partners in Maatwerk-Zuid B.V.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Partners in Maatwerk-Zuid B.V. is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Partners in Maatwerk-Zuid B.V. spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Partners in Maatwerk-Zuid B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Partners in Maatwerk-Zuid B.V. , is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

Partners in Maatwerk-Zuid B.V. verzamelt persoonsgegevens met als doel het verhuren, onderhouden, renoveren, en plaatsen van nieuwe woonwagens en standplaatsen.

Categorieën persoonsgegevens

Partners in Maatwerk-Zuid B.V. verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en bankgegevens.

Partners in Maatwerk-Zuid B.V. verwerkt de volgende gevoelige gegevens: inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkeringspecificatie) en informatie over de huishoudsamenstelling.

Partners in Maatwerk-Zuid B.V. verzamelt wanneer noodzakelijk persoonsgegevens bij derde partijen.

Grondslag voor gegevensverwerking

Partners in Maatwerk-Zuid B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Partners in Maatwerk-Zuid B.V. , of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Partners in Maatwerk-Zuid B.V. kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woonwagen/standplaats uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres en/of eventueel een telefoonnummer en e-mailadres.

Partners in Maatwerk-Zuid B.V. maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Partners in Maatwerk-Zuid B.V. verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met gemeenten, politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

Partners in Maatwerk-Zuid B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Partners in Maatwerk-Zuid B.V. geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

Partners in Maatwerk-Zuid B.V. waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Partners in Maatwerk-Zuid B.V. heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Partners in Maatwerk-Zuid B.V. betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Partners in Maatwerk-Zuid B.V. vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

  • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Partners in Maatwerk-Zuid B.V. over u verwerkte persoonsgegevens;
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Partners in Maatwerk-Zuid B.V. deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
  • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Partners in Maatwerk-Zuid B.V. de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
  • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Partners in Maatwerk-Zuid B.V. over te laten dragen aan een andere organisatie;
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Partners in Maatwerk-Zuid B.V. . Bij een dergelijk verzoek zal Partners in Maatwerk-Zuid B.V. de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
  • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.